محمود ميرلوحي در روزنامه اعتماد نوشت: اصلاح‌طلبان از سال ٩٢ مسوولانه و مدبرانه و با رعايت مصالح و منافع ملي به اين جمع‌بندي رسيدند كه از روحاني حمايت كنند. همين دو امر اقتضا مي‌كند كه امروز حمايت از روحاني ادامه پيدا كرده و مركزيت تصميمات و راهبردها از سوي اصلاح‌طلبان همچنان منافع ملي باشد.

 

حدود هفت ماه از انتخابات گذشته است و ما در اين شرايط بايد متحد و منتقد دولت باشيم. اگر جريان اصلاحات در صحنه نبود شرايط متفاوت بود، مردم و جامعه هم وقتي تدبير اصلاح‌طلبان را ديدند به اين جريان سياسي اعتماد كردند. همچنان مردم در جريان وضعيت كشور و واقعيت‌هاي موجود هستند و از تنگناها، محدوديت‌ها و شرايط سياسي كشور به خوبي مطلع هستند. وجدان جامعه پذيرفته است كه اين طور نيست كه بتوانيم به طرفه‌العيني به مطالبات در كشور پاسخ دهيم.

 

ديديم كه رقبا در زمان انتخابات تهمت زدند و عليه روحاني تبليغ كردند. با وجود اين موج تبليغات گسترده مردم پاي صندوق‌هاي راي آمدند و به آقاي روحاني راي دادند. اصلاح‌طلبان واسطه بين دولت و مردم هستند و نبايد احساساتي شوند و تحت تاثير برخي كاستي‌هاي دولت از روحاني عبور كنند.

اين به معناي آن نيست كه تاييد‌كننده همه اقدامات دولت باشند. ما مطالبات مردم را مطرح مي‌كنيم. رقباي دولت در اين صورت مجبور مي‌شوند، مسير روحاني را باز كنند. اصولگرايان با ابزارهاي گسترده‌اي كه در اختيار داشتند، همواره عليه دولت تبليغ كرده‌اند. ما بايد با تدبير سعي كنيم به تعهدات دولت عمل كنيم. دولت ترديدي در پيگيري شعارهايش ندارد و مشروعيت خود را در گرو ميثاقي كه با مردم بسته مي‌داند.

 

اگر از حمايت از آقاي روحاني ابراز پشيماني كنيم، سودش به جيب رقبا مي‌رود. ميدان را در اين صورت به رقيب واگذار مي‌كنيم. در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم اصلاح‌طلبان تاكيد كردند كه خانه‌نشيني مردم، سپردن كشور به رقبا است و الان هم اگر به دولت كمك نكنيم با اينكه مي‌دانيم برخي شعارها محقق نشده، موجب عقب‌نشيني بيشتر دولت مي‌شويم.

 

اگر بخواهيم دولت در اين سه صحنه موفق شود، بايد همچنان پشت سر ومتحد دولت بمانيم اما انتقاد خود را هم داشته باشيم. بايد به دولت تذكر دهيم كه چرا زنان را به دولت نياورديد و به مسائل جوانان و اهل‌سنت كم‌توجهي مي‌كنيد. در عين طرح اين انتقادات بايد متحد دولت نيز باشيم.لینک منبع

برچسب ها :